• Bảng di động 1 Mặt BD1M 1.12

    Mã sản phẩm: BD1M 1.12
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 100 x 120 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD1M 1.12
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 100 x 120 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • Bảng từ trắng di động một mặt

    Bảng di động 1 Mặt BD1M 1.5

    Mã sản phẩm: BD1M 1.5
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 150 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD1M 1.5
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 150 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • Bảng từ trắng di động một mặt

    Bảng di động 1 Mặt BD1M 1.8

    Mã sản phẩm: BD1M 1.8
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 180 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD1M 1.8
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 180 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • Bảng từ trắng di động một mặt

    Bảng di động 1 Mặt BD1M 2.0

    Mã sản phẩm: BD1M 2.0
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 200 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD1M 2.0
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 200 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • Bảng từ trắng di động một mặt

    Bảng di động 1 Mặt BD1M 2.4

    Mã sản phẩm: BD1M 2.4
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 240 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD1M 2.4
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 240 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • Bảng từ trắng di động một mặt

    Bảng di động 1 Mặt BD1M 3.0

    Mã sản phẩm: BD1M 3.0
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 300 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD1M 3.0
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 120 x 300 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • Bảng di động 1 Mặt BD1M 6.10

    Mã sản phẩm: BD1M 6.10
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 60 x 100 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD1M 6.10
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 60 x 100 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng di động 1 Mặt BD1M 6.12

    Mã sản phẩm: BD1M 6.12
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 60 x 120 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD1M 6.12
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 60 x 120 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • Bảng di động 1 Mặt BD1M 8.12

    Mã sản phẩm: BD1M 8.12
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 80 x 120 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD1M 8.12
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 80 x 120 cm
    Loại: di động 1 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng Di Động 2 Mặt BD2T 1.12

    Mã sản phẩm: BD2T 1.12
    Màu: Trắng/trắng
    Kích thước: 100 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD2T 1.12
    Màu: Trắng/trắng
    Kích thước: 100 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng Di Động 2 Mặt BD2T 1.5

    Mã sản phẩm: BD2T 1.5
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 150 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD2T 1.5
    Màu: Trắng/xanh
    Kích thước: 150 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng di động 2 Mặt BD2T 7.10

    Mã sản phẩm: BD2M 7.10
    Màu: Trắng
    Kích thước: 70 x 100 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD2M 7.10
    Màu: Trắng
    Kích thước: 70 x 100 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng di động 2 Mặt BD2T1.8

    Mã sản phẩm: BD2T1.8
    Màu: Trắng
    Kích thước: 180 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD2T1.8
    Màu: Trắng
    Kích thước: 180 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng Di Động 2 Mặt BD2T2.0

    Mã sản phẩm: BD2T2.0
    Màu: Trắng
    Kích thước: 1200 x 2000 mm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD2T2.0
    Màu: Trắng
    Kích thước: 1200 x 2000 mm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

  • chân di động xoay 2 mặt 360

    Bảng Di Động 2 Mặt BD2T2.4

    Mã sản phẩm: BD2T2.4
    Màu: Trắng
    Kích thước: 240 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)

    Mã sản phẩm: BD2T2.4
    Màu: Trắng
    Kích thước: 240 x 120 cm
    Loại: di động 2 mặt
    Sản xuất: Hung Phat Loi Co., LTD
    Bảo hành : 12 tháng (mặt bảng)